Biz hakda

Hekaýamyz

hekaýa
hekaýa1
hekaýa2

20 ýyldan gowrak plastik poli tejribesi bilen, bizi pudakda öňdebaryjy plastik halta üpjün edijisi edýän bilim we tejribämiz bar.Poli halta we plastik halta önümlerimiziň diňe bir islegleriňizi kanagatlandyrman, eýsem garaşyşlaryňyzdan has ýokary bolmagyny üpjün edýäris.“Dezhou Dongyu Plastic & Packaging Co., Ltd.” her dürli plastik gaplaýyş haltalaryny öndürmekde ýöriteleşendir.Ösen enjamlar we hünärmen we tehniki işgärler topary bilen, senagaty we söwdany birleşdirýän häzirki zaman kärhana.Häzirki wagtda 2000 inedördül metr meýdany we 50-100 işgäri bolan adaty ussahana we ammar bar.20 sany plastmassa plyonka urýan maşyn, 30-dan gowrak üznüksiz ýelme maşynlary, möhürleýji we kesiji maşynlar we 10 sany çaphana bar.Productionyllyk önümçilik kuwwaty 4000 tonna ýetýär.Esasan ýelek haltalary, tekiz haltalar, togalanan ýelek torbalar, togalanan tekiz haltalar, sumkalar, çörek haltalary, 20% arzan zibil torbalary, öý haýwanlary zibil torbalary, bir gezek ulanylýan saçaklar, zynjyr haltalary, film rulonlary we ş.m. öndürýäris. önümleri üçin Demirgazyk Amerika, Günorta Amerika, Europeewropa we Afrika bar.

Şygar / görüş / satuwdan soňky hyzmat

Kompaniýamyzyň şygary: "Bütewilik ilki bilen hil, hil". Biziň kompaniýamyz işgärleriň önümleriniň hilini yzarlamak ulgamyny döretdi. Specialörite işgärler önümiň hilini barlar. Standhli laýyk däl önümler galyndy önümleri hökmünde seredilýär. Satyn alyjy harydy alandan soň haýsydyr bir laýyk däl önüm tapylsa. Satuwdan soň hyzmatymyz bar gepleşik geçirmek we çözmek üçin. Her gezek 30 günüň içinde haryt alanyňyzda, gaýdyp bararys. Bu indiki sargydyňyza has gowy üýtgeşmeler girizer.

Kompaniýamyzyň maksady, her bir müşderä gowy hyzmat etmek we hil we bitewilik bilen müşderiniň ykrar edilmegini gazanmak.Müşderilerden has gowy dostlara çenli.
Satuwdan soňky hyzmat hakda.Ynamly subutnamalar bereniňizden soň.Kompensasiýa barada gysga wagtda gepleşik geçireris.Siziň gyzyklanmalaryňyza zyýan bermeýär.Recordazga almak we ara alyp maslahatlaşmak üçin.Önümiň hiliniň gaýtalanmagynyň öňüni almak.

Bize pursat beriň.

Saýlamalydygymyzy aýtmak üçin amaly hereketleri ulanarys.